StartNI
Mladi ambasadori
StartNI
90
Faza programa: Onlajn glasanje


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
Mladi ambasadori
Projekat u 250 reči
„StartNI“ predstavlja sinergiju svih relevantnih aktera na lokalnom nivou sa idejom da se angažovanjem kreativnog potencijala mladih kroz socijalno preduzetništvo reše aktuelni socijalni problemi i poveća zapošljivost mladih u Nišu. To je inovativni ekosistem za mlade koji se kroz preduzetništvo bave rešavanjem socijalnih problema i baziran je na šestomesečnom ciklusu izbora učesnika, intenzivnih edukacije i menotrskog rada u oblasti socijalnog preduzetništva.
Doprinos projekta široj zajednici
„StartNI“ program je izuzetno važan za mlade jer im omogućava da prođu kroz proces od nastanka - razvoja ideje do formirane male kompanije koja doprinosti unapređenju društvene zajednice, a ujedno je ekonomski održiva. Mladi u ovom programu dobijaju prvi posao i potencijalno tržište koje treba da razviju. Pored toga „StartNI“ program je važan i za ostale činioce u lokalnom okruženju jer: - lokalnoj zajednici omogućava rešavanje identifikovanig socijalnih problema; - poslovnom sektoru omogućava umrežavanje, saradnju sa mladima i prenos znanja, te jačanje lokalnog tržišta i ekonomskoh parametara; - obrazovnim institucijama omogućava uključivanje u inovativne programe i razvoj ponude vannastavnih aktivnosti za svoje studente;
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Predloženo rešenje programa „StartNI“ je inovativno jer do sada program, baziran na StartNI konceptu nije realizovan. Ponuđeno rešenje doprinosi saradnji i izgradnji partnerstva između različitih sektora, odnosno pokreće dijalog i saradnju između privrednog sekotora, obrazovnih institucija i mladih na istom problemu. Ono zadovoljava društvene potrebe i stavlja ljude/korisnike u centar jer su svi rezultati upravo usmereni na ciljnu grupu, a rezultati predloženog modela utiču na konkretne potrebe društva po pitanju zapošljavanja mladih, kao i njihovog ekonomskog osnaživanja koje ujedno rešava i probleme društvene zajednice.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
„StartNI“ program je zasnovan na šestomesečnom ciklusu intenzivnih priprema izabranih ideja iz oblasti socijalnog preduzetništva, te kao takav, kroz razvijeni inovativni ekosistem za mlade predstavlja kontinuiranu višegodišlju aktivnost koja pozitivno utiče na lokalnu zajednicu jer rešava identfikovane probleme i zapošljava mlade, a neposredno unapređuje kvalitet života svakog stanovnika.
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj „StartNI“ programa je stvaranje inovativnog ekosistema za mlade koji se kroz preduzetništvo bave rešavanjem socijalnih problema i baziran je na međusektorskoj saradnji lokalne samouprave, privrednog sektora, obrazovnih institucija i civilnog društva.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
1. Upoznavanje zainteresovanih strana na lokalnom nivou (Grad Niš, pet gradske opštine, Privredna komora, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, Univerzitet u Nišu, Savez studenata Univerziteta) sa planiranim projektnim aktivnostima i identifikovanje dostupnih resurska koje kao partneri mogu da ustupe za potrebe „StartNI“ programa. Ova aktivnost obuhvata i svečano potpisivanje Protokola o saradnji na „StartNI“ programu i zvanično raspisivanje poziva za učesnike u programu. 2. Organizacija promotivnih događaja u cilju upoznavanja zainteresovanih mladih ljudi za prijavljivanje na „StartNI“ program. 3. Organizacija uvodnih predavanja za sve prijavljene sa sledećim temama: - Upoznavanje sa konceptom socijalnog preduzetništva; - Predstavljane uspešnih primera socijalnog preduzetništva; - Upoznavanje sa procesom izrade biznis plana; - Izazovi preduzetnika. 4. Informativni sastanak sa donosiocima odluka i predstavnicima Grada Niša i pet gradskih opština u cilju definisanja smernica za delegiranje problema koji se mogu rešavati kroz socijalno preduzetništvo. 5. Definisanje liste problema i prezentacija učesnicima od strane predstavnika gradskih opština, a potom i izbor 5 učesnika (potencijalnih preduzetnika) za tromesečni program inkubacije i razvoja ideje u socijalno preduzeće. (Selekcija će biti bazirana na osnovu motivacije i prezentovanom rešenju za rešenje prezentovanog problema. Selekciju će vršiti komisija sačinjena od predstravnika predlagača ideje, privredne komore i partnera na projektu). 6. Realizacija tromesečnog intenzivnog programa razvoja ideje do finalnog proizvoda i realizacija prvog posla obezbeđenog od strane gradskih opština. Program će biti zasnovan u dva pravca: - Razvoj i usavršavanje proizvoda za tržište; - Razvoj i osnaživanje socijalnog preduzeća za konkurentnost na tržištu (identifikacija kupaca i potreba tržišta, komunikacija, marketing i plasiranje proizvoda na tržištu, finansijsko upravljanje, pravni aspekti poslovanja, preduzetnička iskustva i primeri dobre prakse) i motivisanje preduzetnika za bavljenje tim poslom (motivaciona predavanje, upravljanje vremenom, liderske veštine) 7. Prezentacije rezultata i proizvoda na različitim privrednim manifestacijama i programima za mlade.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Ideodrom - Prezentacija projekta


Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija