Arhus centar Novi Sad je regionalna kancelarija za primernu Arhuske konvencije koja je otvorena u saradnji sa 12 lokalnih samouprava Južnobačkog upravnog okruga, a uz podršku Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Fonda za zaštitu životne sredine, Misije OEBS u Srbiji i nevladinog sektora. Strateški cilj centra je uspostavljanje saradnjej između građana i lokalnih samouprava koja se odnosi na pravo građana na informacije o životnoj sredini, učešće javnosti u donošenju odluka u vezi sa zaštitom životne sredine i na prava na pravnu zaštitu. Razgovarali smo sa Darijom Šajin, predstavnicom Arhus centra Novi Sad, sa željom da se informišemo o trenutnim i budućim planovima centra, ali i o tome koliko je značajno učešće građana i građanki u ovoj inicijativi.

Na kom nivou se, po vašem mišljenju, nalazi ekološka osvešćenost ljudi u Srbiji u ovom trenutku?

Građani su veoma svesni ekoloških problema. Svakodnevno iskazuju zabrinutost o stanju u kom se nalazi životna sredina. Svest građana treba permanentno razvijati i jačati kroz znanje, poznavanje i razumevanje šta za njih znači život u zdravoj životnoj sredini i kako da daju doprinos njenoj zaštiti. U jačanju ekološke svesti veoma je važno i edukacija koja može da se sprovodi kroz redovno školovanje, neformalno obrazovanje, putem medija, kroz javne akcije i promotivne kampanje. Arhus centar Novi Sad posvećen je kreiranju mehanizama za uvođenje ekoloških obrazovnih modula, programa i aktivnosti razumljivih unutar lokalne zajednice.
Svest građana je na višem nivou nego što je to bilo pre 10 godina kada gotovo da nismo imali ekološki nevladin sektor, ekološke predmete na fakultetima, ekološke sektore u institucijama. Budi se i jača polako kritična masa u vidu volontera i aktivista koji žele da očuvaju prirodne resurse.

Koliko je važno učešće građana i građanki u bavljenju/rešavanju pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine? Šta svaki pojedinac može da uradi?

Građanska participacija je jedno od najvažnijih pitanja ne samo u ekologiji nego u svim drugim oblastima. Jedno od osnovnih prava svakog građanina je pravo na život u zdravoj životnoj sredini. Ovo pravo građanima je zagarantovano pre svega Ustavom RS kao i brojnim drugim zakonima. Problemi životne sredine mogu biti rešeni jedino ako su građani zainteresovani i spremni da sarađuju sa nadležnim institucijama.
Svako moze učešćem u volonterskim akcijama, javnim kampanjama, aktivnim prisustvom u internet zajednici da da doprinos unapređenju stanja životne sredine.

Volunteers hand out promotional material, as a part of the project “Providing Access to Environmental Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental decision-making processes – The Aarhus Campaign 2013”.Belgrade, Serbia.  21.08.2013
Volunteers hand out promotional material, as a part of the project “Providing Access to Environmental Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental decision-making processes – The Aarhus Campaign 2013”.Belgrade, Serbia. 21.08.2013
Koji su planovi i konkretne akcije koje će Arhus preduzeti u narednom periodu?

Misija Arhus centra Novi Sad posvećena je ka imlementaciji sve tri grupe pravila Arhus konvencije.
Ova Konvencija je najvažniji međunarodno-pravni dokument koji još od 1998. godine daje pravo svakom građaninu da bude informisan o stanju životne sredine, da bude uključen u donošenje odluka od značaja za životnu sredinu i da ostvari pravo na pravnu zaštitu koje podrazumeva osporavanje javnih odluka koje su donate bez poštovanja prethodna dva prava (informisanje i učešće).
U septembru mesecu inicirali smo saradnju i uspostavljanje partnerskih odnosa između zainteresovanih strana u lokalnoj zajednici Novi Sad stvarajući Mrežu za smanjenje rizika od prirodnih nepogoda. Pored četiri institucije u rad Mreže uključeno je osam civilnih roganizacija i Erste banka u Srbiji kao jedina privatna komapnija koja je prihvatila članstvo i aktivan rad u Mreži.
Naš dugoročni i strateški plan sada je u vezi sa smanjenjem rizika od prirodnih katastrofa.
Trenutno radimo na pripremi plana rada za sledeću 2016. godinu. Ono što sada sa sigurnošću mogu da iznesem, jeste da ćemo se posvetiti organizaciji volonterskih akcija, jačanja saradnje sa medijima, civilnim i privatnim sektorom. Planiramo uspostaviti resurs centar za mlade koji bi želeli da se uključe u rad Arhus centra NS.

Da li i na koji način planirate saradnju i sa drugim organizacijama sličnih ciljeva?

Izazovi u oblasti životne sredine zahtevaju saradnju i povezivanje. Saradnja za organizacijama sličnih ciljeva je uvek poželjna i dobrodošla u radu Arhus centra Novi Sad. Uvek smo spremni smo da učimo i razmenimo znanja i iskustva sa organizacijama sličnih ciljeva.

volonterska akcija Erste na Fruškoj gori

Kako Arhus funkcioniše u Srbiji? Da li će se mreža još širiti?

U Srbiji postoje četiri Arhus centra: Novi Sad, Subotica, Kragujevac i Niš. Povezani smo u Mrežu AARHUSSRB koja je formirana 2013. godine uz podršku Misije OEBS u Srbiji Ambasade SR Nemačke u Beogradu. Za sada Mreža ima četiri člana, ali svakako uvek postoji mogućnost za proširenje.
Arhus centri su nevladine organizacije povezani oko jednog cilja, a to je implementacija Arhuske konvencije. Svi Arhusi su formiranu uz podršku lokalne samouprave, resornog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Misije OEBS u Srbiji.
Naš zadatak je da pomognemo vlastima da uspostavi vezu između građana i ostvarivanja njihovog prava na zdravu životnu sredinu. Zagovaramo veću otvorenost u procesima donošenja odluka u vezi sa životnom sredinom.

Marko Lazović