MUZIKAnTER
Muzikanterke
MUZIKAnTER
0
Faza programa: Finale Centrifuge
Naziv tima
Muzikanterke
Projekat u 250 reči
Ideja koja nas je okupila jeste želja da se razumemo i pomognemo jedni drugima korišćenjem univerzalnog jezika muzike odnosno zvuka. Svirajmo, pevajmo, igrajmo, stvarajmo, edukujmo i razumećemo se – je poruka koju projekat želi da prenese. Ovim projektnim sadržajem želimo da organizujemo grupne i individualne muzičke radionice u kojima će ravnopravni učesnici biti odrasli i deca sa smetnjama u razvoju ali i mešovite radionice sa njihovim roditeljima. Mogućnost da se svako izrazi na sebi svojstven način uticaće na pozitivne promene u ponašanju, sticanju veština, razmišljanju i izražavanju emocija. Realizacijom ovog projekta naša grupa želi da upotrebom zvuka, odnosno muzike i pokreta dostigne preventivne, rehabilitacijske i terapijske ciljeve na kreativan i raspevan način. Ovu inicijativu smo pokrenuli pre tri godine u Aranđelovcu (organizovali smo veliki broj promotivnih radionica, grupnih i individualnih) a sada želimo da cela Srbija čuje za nas i delotvornu metodu koja leči tonovima. Pozitine vibracije koje želimo da se osete u čitavoj Srbiji mogu se preneti samo organizovanjem raspevano-kreativnih radionica u Beogradu koji bi predstavljao zajednički kutak bogatog muzičkog sadržaja gde deca razvijaju motoriku, kreću se i samoistražuju dok igraju, pevanjem vežbaju svoje vokalne sposobnosti i produbljuju svet mašte a sviranjem, uče da improvizuju, pamte i prepoznaju. Smatramo da nam Beograd pruža mnogo veće mogućnosti za razvoj i napredak.
Doprinos projekta široj zajednici
Ovom inicijativom bi se u Beogradu omogućila dostupnost tehnike koja promoviše muziku kao ``Lek za telo, um i dušu``, a u isto vreme omogućio bi se sadržaj za decu i mlade sa invaliditetiom (koji čine 10% od ukupne populacije u našoj zemlji), roditelje, njihove slabosti ali i sposobnosti. Osim za formiranje raspevane atmosfere ova okupljanja bi bila korisna za razmene informacija i iskustava, davanje saveta i pružanjem podrške. Posebnost ovog projekta ogleda se u potrebi da se obogati sadržaj za osobe sa razvojnim poteškoćama, da se promoviše inovativna metoda – muzikoterapija (koja je satkana od elemenata Dalcroz eurhythmics, Montessori method, Orff music therapy, Verbek therapy, Floor therapy) i da se lekovita moć muzike istakne u prvi plan. Na kraju, ali možda najvažnije, je da se ova populacija društva širem okruženju predstavi bolje i u lepšem svetlu, da se razvije pozitivno mišljenja o njima i da se ravnopravno uključe u svakodnevne tokove a u skladu sa individualnim mogućnostima.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Krajnji cilj projekta je da se deca i mladi sa: senzornim oštećenjima, govornim poteškoćama, poremećajima sluha, autističnim spektrom, cerebralnom paralizom, Daunovim sindromom, nedovoljnom mentalnom rezvijenošću, slepa i slabovida, deca sa ADD i ADHD stimulišu, edukuju, motivišu i da kroz inkluziju i muzikoterapijsku interakciju steknu veštine koje će moći da upotrebe u svakodnevnom životu. Naša ideja da muziku odnosno tonove različitih frekvencija približimo deci i mladima sa invaliditetom podstiče društveni i emocionalni razvoj, unapređuje sposobnosti ali pre svega jača vezu između uma i tela i omogućava njihovo harmonično funkcionisanje.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Akcenat ove projektne ideje stavljen je na dijalog naših čula - oslušnimo, pogledajmo, dotaknimo i razumećemo se. Jedinstven format predloga ogleda se u načinu sagledavanja inkluzije koja treba da se odnosi na puno širi društveni kontekst nego što je obrazovanje i zato želimo da se realizacijom projektne ideje prevaziđu brojne prepreke na koje nailaze osobe sa invaliditetom kao i inovativne metode koje zbirnim delovanjem pozitivno rezultiraju ne samo na osobe sa smetnjama u razvoju već i na nas same. Ideja nam je da na jedan moderan i krajnje lak način uklonimo predrasude o ovom delu populacije i da kroz interakciju između dece i mladih sa razvojnim poteškoćama i vršnjaka redovnog razvoja, njihovog neposrednog okruženja, porodica, čitavu zajednicu upoznamo sa metodom muzikoterapije koja u Svetu uživa veliku popularnost u svim medicinskim, rehabilitacijskim i vaspitno-obrazovanim ustanovama.
Osnovni cilj projekta
Ciljevi koji su nas okupili su: preventivni, terapijski, edukativni i kreativni uz primenu muzike kao primarnog terapijskog sredstva. Ovaj projekta će na kreativan i maštovit način poboljšati i olakšati položaj dece i mladih sa razvojnim poteškoćama i njihovim roditeljima organizovanjem muzičko-kreativnih radionica, u svrhu grupnih i individualnih druženja, edukativnog karaktera. Dozvolimo tonovima da budu u nama i oko nas, zašto? Zato što nam pomažu da razvijemo: sluh, unapređuju naše verbalno izražavanje, kreativne i intelektualne sposobnosti, socijalnu prilagodljivost, emocije, motoriku, svest o sebi i drugima.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Poseta ustanovama; Upoznavanje šire javnosti medijskim putem, preko društvenih mreža, flaerima o inovativnom sadržaju; Organizovanjem grupnih i individualnih radionica za: decu i mlade sa razvojnim poteškoćama, njihove roditelje, uključivanjem dece iz škola opšte obrazovanog profila i vrtića, kao i dece koja žive na udaljenim područijima; Pronalaženje prostora i uspostavljanje saradnje; Nabavka potrebnih sredstava za rad (instrumenata, didaktički materijali; Pravljenje rasporeda realizacije radionica koje će se organizovati.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija