Omladinski kreativni centar  OKCe
Unija studentskih organizacija Univerziteta u Novom Sadu
Omladinski kreativni centar OKCe
953
Faza programa:
Naziv tima
Unija studentskih organizacija Univerziteta u Novom Sadu
Projekat u 250 reči
Omladinski kreativni centar je multifunkcionalni prostor, koji će omogućiti prostor za umrežavanje i generisanje novih ideja, unapređenje omladinskog preduzetništva, građanskih (omladinskih) inicijativa kao i kulturnih i edukativnih sadržaja kroz kreiranje podsticajnog okruženja za generisanje i eksploataciju ideja i dostupnih resursa kao i mogućnosti i programa za zapošlјavanje i motivaciju mladih da u istim participiraju. Jedan od glavnih cilјeva je da se unapredi nivo informisanosti i infrastruktura za aktivnosti neformalnog obrazovanja, pri tom stvarajući podsticajno okruženje i stimulišući inovativne biznis ideje, kao i komercijalno i društveno preduzetništvo, društveni aktivizam kod mladih. Istraživanje je pokazalo da 82% mladih izveštava da poslodavci sa kojima su imali kontakt pozitivno vrednuju veštine stečene kroz neformalno obrazovanje. Poševši od stabilne osnove, pažnju ćemo najpre usmeriti na pristup kvalitetnim informacijama dok ćemo posebnu energiju usmeriti na izgradnju kapaciteta kako bi centar postao kreativni i kulturni centar za isticanje značaja celoživotnog učenja (en: Lifelong learning), učenje iz konteksta (en: Life-wide learning), iniciranje pozitivnih društvenih promena i promociju sistema vrednosti sa akcentom na unapređenje svesti o značaju volontiranja, aktivnog učešća u društvu, inkluzije marginalizovanih grupa mladih, unapređenje preduzetničkih veština kod mladih, očuvanje i unapređenja zdravlјa kao i potrebe za intekulturalnim dijalogom. Različiti programi edukativnog, kulturnog i preduzetničkog karaktera, rezultovaće unapređenom autonomijom i kreativnosti mladih. Omladinski kreativni centar je mesto gde će omladinska udruženja imati mogućnost da koriste prostorni resurs čime će im biti omogućena potpuna funkcionalnost, kao da imaju sopstvenu kancelariju uz dodatu vrednost u smislu umrežavanja ali i afirmacije kulture deljenja. OKCe u osnovi predviđa programe neformalnog obrazovanje.
Doprinos projekta široj zajednici
Različiti programi obrazovnog, kulturnog i preduzetničkog karaktera, rezultovaće unapređenom autonomijom, kreativnosti i uključenosti mladih. Očekujemo pre svega veći angažman mladih u lokalnoj zajednici
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Inovativan je sam koncept. Pre svega to što će mladima omogućiti povezivanje sa ambicioznim i kvalitetnim mladim ljudima sličnih interesovanja uz sve programske i prostorne kapacitete. OKCe će pored ove dve ključne karakteristike predstavljati i novo mesto za kulturno uzdizanje mladih u Novom Sadu i okolini. Projektom je predviđena inkluzija ugroženih grupa i to: roma (njihovim uključivanjem u programe), osoba sa invaliditetom (tako što ćemo učiniti prostor pristupačnim), mladih iz prigradskih naselja (putem internet platforme i online savetovališta), mladih sa finansijskim preprekama (imaćemo fond solidarnosti za one koji ne mogu da plate ni simboličnu članarinu). Takođe poseban program za stimulaciju omladinskog i studentskog preduzetništva je veoma važan segment celog koncepta. U procesu dobijanja prostora za ove namene, zaista smo čuli bar 50x SuperSTE... valjda je to to! :)
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Kratkoročno i srednjeročno, OKCe će postići zavidne rezultate u oblasti vidlјivosti uspešnih omladinskih inicijativa i preduzetničkih poduhvata putem internet tehnologija, medija i drugih dostupnih resursa. Takođe, kratkoročno, rezultati i efekat će se moći sagledati kroz kvantitet i kvalitet realizovanih edukativnih, praktičnih, kulturnih i zabavnih sadržaja za mlade. Kroz osposoblјavanja platforme OKCe, srednjeročno i dugoročno se postižu rezultati u oblasti smanjenja nezaposlenosti, povećanja obuhvata i broja aktivno uklјučenih mladih u društveni aktivizam i volontiranje, isticanja značaja neformalnog obrazovanja, podizanja kvaliteta neformalnog obrazovanja i omladinskog rada, a efekti će se moći sagledati kroz broj pokrenutih inicijativa, preduzeća, kroz broj formiranih konzorcijuma i uspešno realizovanih projekata, edukativnih, praktičnih i zabavnih sadržaja, kao i uspešno realizovanih biznis ideja.
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj je veća participacija mladih u lokalnoj zajednici i veći broj društvenoodgovornih inicijativa kroz šta će se povećati nivo kompetencija mladih i afirmisati pozitivni vrednosni sistem.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Kampanja ''Mladi za mlade'' Adaptacija i opremanje prostora Umrežavanje studentskih i omladinskih udruženja Pravljenje jedinstvene baze omladinskih preduzentika i startapova Izrada interaktivnog internet portala Snimanje dokumentarnog filma ''Novosadska omladina'' Održavanje različitih programa neformalnog obrazovanja Realizacija kulturnih večeri (u saradnji sa ambasadama)


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija