“Psiho-App“  Mentalno opismenjavanje
Udruženje za podršku ljudima sa neurozom “Herc“
“Psiho-App“ Mentalno opismenjavanje
864
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Udruženje za podršku ljudima sa neurozom “Herc“
Projekat u 250 reči
“Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja”- Ovo nije latinska izreka, već parola Svetske zdravstvene organizacije, koja nas upozorava da 1 od 4 osobe u nekom trenutku svog života oboli od mentalnog poremećaja. Istraživanja ukazuju da trećina srednjoškolske populacije pripada grupi graničnih i rizičnih, tj. manifestuje znake psihološkog trpljenja, mentalnih problema i poremećaja. Slični rezultati dobijeni su i na studentskoj populaciji. Učestalost samoubistva kod adolescenata povećala se za 50%. Postojeći broj organizacija, zdravstvenih službi i udruženja, koja se bave mentalnim problemima je nedovoljan.“ (Strategija razvoja zaštite mentalnog zdravlja). U okviru našeg udruženja “Herc”, stručan i iskusan tim (psiholozi, psihoterapeuti, socijalni radnici,..), ali i grupa mladih članova i volontera, više od 7 godina uspešno i besplatno pruža pomoć i podršku osobama sa mentalnim tegobama i osluškuje njihove potrebe. Tako smo došli na ideju da kreiramo android/IOS aplikaciju “Psiho-app” koja bi omogućila osobama sa mentalnim tegobama, ali i svima koji žele da unaprede svoje mentalno zdravlje, da se informišu, edukuju, potraže i dobiju pomoć. Na ovaj način možemo pomoći i onima koji zbog prirode problema ne mogu da potraže pomoć (agorafobija, socijalna anksioznost), koji zbog udaljenosti nemaju pristup profesionalnoj pomoći, kao i onima koji žele da ostanu anonimni. Uzimajući u obzir činjenicu da mladi provode najveći deo vremena sa mobilnim u ruci, zašto ne upotrebiti telefon kao “alat” za mentalno zdravlje?! Aplikacija će uključivati: prepoznavanje simptoma, tehnike za prevazilaženje određenih stanja, informacije gde i kome se obratiti za pomoć, stres menadžment, tehnike disanja i relaksacije, mogućnost da postave pitanje profesionalcu i sl.
Doprinos projekta široj zajednici
“Za početak- Destigmatizuj se!” Pošli smo od činjenice da mladi predstavljaju jednu od najranjivijih kategorija kada su u pitanju mentalni poremećaji, ali istovremeno predstavljaju populaciju sa kojom treba otpočeti programe rane intervencije i prevencije. Aplikacija je namenjena i svima ostalim koji imaju mentalne problem ili žele da unaprede svoje mentalno zdravlje. Zbog nedostatka informacija, predrasuda, straha od odbacivanja i osude, ljudi se često ne bave rešavanjem psiholoških problema ili ih “rešavaju” kroz disfunkcionalne načine. Smatramo da će “Psiho-app” pomoći destigmatizaciji i umanjenju predrasuda i ohrabriti sve ljude da se kroz dobijanje relevantnih informacija izbore sa psihološkim problemima i nedoumicama, ili potraže adekvatnu pomoć i podršku. Mentalni poremećaji nisu nešto što se dešava “tamo nekom”, mogu se desiti svakome i u svakom trenutku života. Uticaj mentalnih poremećaja proteže se na čitavu zajednicu i predstavlja ogroman socijalni i ekonomski teret i naš cilj je da zajednica to prepozna.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
“Ok je da nisi ok” To što na inovativan način približava temu o kojoj se malo govori - temu mentalnog zdravlja. Zato što koristimo kanal komunikacije koji se najčešće upotrebljava, kroz koji u svakom trenutku i na svakom mestu se mogu dobiti adekvatne informacije, pomoći sebi kroz naučno dokazane tehnike i dobiti podršku za rad na rešavanju svojih psiholoških problema.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
“Mentalna bolest ne diskriminiše“! Želimo da, pre svega, informišemo javnost o tome koliko je mentalno zdravlje važna tema kako pojedinačno, u smislu onemogućavanja osobe da funkcioniše i ostvari svoje lične potencijale, tako i na društvo u celini. Želimo da prenesemo poruku javnosti da mentalna bolest može da se desi svakome - nezavisno od pola, uzrasta, obrazovanja, socijalnog statusa i da je zato važno raditi na programima podrške i prevencije.
Osnovni cilj projekta
“U zdravom duhu-zdravo telo” Unapređivanje mentalnog zdravlja mladih, prevencija najčešćih mentalnih poremećaja i smanjenje stigme i predrasuda vezanih za probleme mentalnog zdravlja.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
“Mentalno opismenjavanje - korak po korak” Osmišljavanje sadržaja aplikacije u saradnji sa stručnim timom udruženja (psiholozi, psihoterapeuti, psihijatri); Uspostavljanje saradnje sa računarsko-informatičkim fakultetima, studentima, mladim programerima koji bi nam pomogli u izradi aplikacije; Uspostavljanje saradnje sa stakeholderima (obrazovne institucije, zdravstvene institucije, udruženja koja se bave mladima, đačkim i studentskim parlamentima); Prezentacije aplikacija u srednjim školama i na fakultetima; Organizacija radionica za vršnjačke edukatore; Psihološko-edukativne radionice za mlade; Monitoring i analiza rezultata u cilju unapređivanja aplikacije


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija