(Re)Animacija Spomenika
#HeriTag
(Re)Animacija Spomenika
351
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
#HeriTag
Projekat u 250 reči
Projekat u fokusu ima tri sremska sela Jarkovce, Putince i Golubince i njihove zaštitne znakove letnjikovac grofovske porodice Pejačević, nemačku neogotičku crkvu i dvorac Šlos. Sva tri spomenika imaju zanimljivu i bogatu istoriju (povezani su sa značajnim istorijskim ličnostima iz nacionalne i svetske istorije, poput Betovena, Karađorđa, grofa Petra Pejačevića, kraljice Marije Karađorđević), ali su izuzetno ugroženi i klinički su mrtvi, a mi želimo da ih (re)animiramo. Da bi smo to uspeli u svakom mestu ćemo formirati spasilačku ekipu. Radićemo sa decom u osnovnoj školi i kroz edukativne radionice ćemo ih obučiti da postanu doktori za nasleđe, a onda ćemo zajedno sa njima pristupiti ozbiljnom poslu spašavanja spomenika. Kako bi što bolje razmenili iskustva, znanja i ideje ekipe će se međusobno posećivati, a ići ćemo i po stručna mišljenja kolega u zavodu i zavičajnom muzeju. Deca će kroz radionice učiti, na način prilagođen njihovom uzrastu, o svim fazama upravljanja kulturnim nasleđem, od njegovog istraživanja, preko vrednovanja, zaštite do interpretacije i prezentacije. Završna faza obuke će biti osmišljavanje konkretnih programa, kreativnih interpretacija i načina animiranja publike za svaki spomenik ponaosob, a njihovu realizaciju će sprovesti sama deca uz našu pomoć. Projekat je inspirisan projektom Saveta Evrope “The School Adopts a Monumnet“ i prilagođen našim idejama, uslovima i potrebama naše sredine i lokalnih zajednica sa kojima radimo.
Doprinos projekta široj zajednici
Kroz projekat želimo da ukažemo na veliki potencijal za razvoj kulturnog turizma u ovim mestima. Da pokažemo da kroz međusobno povezivanje, adekvatnu i atraktivnu interpretaciju i prezentaciju nasleđa zajedno mogu da naprave dobru priču koja će privlačiti turiste i doprineti održivom razvoju zajednica. Takođe želimo da pokrenemo pitanje revalorizacije i zaštite letnjikovca i crkve koji još uvek nisu zvanično proglašeni kulturnim dobrima, ali su pod prethodnom zaštitom. Kako u savremenim pristupima upravljanju nasleđem zajednica ima ključnu ulogu, upravo kroz projekat želimo da animiramo lokalne zajednice da se aktivno uključe u ovaj proces i da utiču na nadležne institucije da urade svoj deo posla.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Projekat (Re)Animacija Spomenika primenjuje pristup aktivnog uključivanja lokalnog stanovništva u proces upravljanja kulturnim nasleđem, koji je u našoj sredini nedovoljno istražena i primenjena praksa. Kroz istraživanje i oživljavanje zapuštenih spomenika razvićemo radoznalost i istraživački duh kod dece, edukovaćemo širu zajednicu o vrednosti njihovog nasleđa i potencijalima koji se mogu iskoristiti za lokalno unapređenje i razvoj. Kroz 3 praktična primera želimo da predstavimo moguće modele kroz koje zajednice mogu da se povežu sa svojim nasleđem, kako bi ga čuvale, negovale i oživele u kontekstu sadašnjice.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Želimo da animiramo i podstaknemo zajednicu da aktivno razmislja o nasleđu koje je okružuje, kako bi shvatila njegove vrednosti i potencijale koji se mogu iskoristiti u sadašnjem trenutku za društveno-ekonomski razvoj, kao i da probudimo istraživački duh kod dece i motivišemo ih da ovladaju različitim istraživačim metodologijama, koje kasnije mogu primeniti na najrazličitije teme i zadatke.
Osnovni cilj projekta
Glavni cilj projekta je da novi naraštaji postanu svesni značaja zaštite i očuvanja lokalnih znamenitosti tako što ćemo ih aktivno uljučiti u istraživanje njihove istorije i osmišljavanje krativnih rešenja za njihovo korišćenje, (re)animaciju i interpretaciju. Dalje kroz konkretne akcije sa decom uticaćemo i na ostale sugrađane da se informišu o nasleđu koje baštine, podstaćićemo osećaj pripadnosti i civilne odgovornosti kao osnove za poštovanje i brigu o nasleđu. A kako su spomenici zapušteni i ugroženi dugi niz godina inicijativa će pomoći da se poveća njihova vidljivost, kako među lokalnim zajednicama tako i šire, sagledaju problemi i pronađu potencijalna rešenja.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Projekat će se realizovati kroz: 1. Seriju edukativnih radionca sa đacima 3 osnovne škole u ovim mestima (edukativne radionice o kulturnom nasleđu i njegovoj zaštiti, prilagođene uzrastu dece; istraživačke zadatke koje će deca realizovati u saradnji sa lokalim stanovništvom u cilju prikupljanja informacija, podataka, sećanja i lokalnih priča o spomenicima; osmišljavanje i priprema završnih događaja) 2. Organizovane posete dece Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici i Zavičajnom muzeju u Rumi; 3. Međusobnu posetu dece radi razmene ideja i znanja i posete spomenika; 4. Organizovanje akcija čišćenja i uređenja okoline spomenika koje će uključivati i širu zajednicu; 5. Organizaciju završnih programa kojima će se oživeti spomenici (predstave, izložbe, koncerti) u kojima su deca glavni akteri, a lokalna zajednica publika.
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija