Teatar potlačenih
Uskoci
Teatar potlačenih
972
Faza programa: Glasanje
Naziv tima
Uskoci
Projekat u 250 reči
Inicijativa je usmerena na suzbijanju i prevenciji vršnjačkog nasilja na teritoriji grada Niša. Učenjem i usvajanjem novih znanja i veština, kao i njihovom primenom u svakodnevnim životnim situacijama, može se uticati za promenu ponašanja i sprečavanje nasilja. Ukoliko se u mlađim godinama interveniše u pravcu unapređenja socijalnih i emocionalnih kompentencija, moguće je preventivno delovati na pojavu nasilja među učenicima, a samim tim i uticati na suzbijanje nepoželjnog ponašanja tokom kasnijeg života (Conduct Problems Prevention Research Group, 1999). Zbog toga smo došli na ideju da uz pomoć interaktivnog metoda neformalnog obrazovanja, Teatra potlačenih, koji je pogodan da se koristi kao sredstvo za iznošenje i debatu o specifičnim i osetljivim temama, podignemo svest o značaju problema vršnjačkog nasilja, inspirišemo mlade da se uključe u socijalne procese i promene, i ohrabrimo potlačene i neme posmatrače koji ih okružuju da se uhvate u koštac sa problemom i zajedno ustanu protiv nasilja. Osim dece, u realizaciju će biti uključeni i njihovi roditelji, zaposleni u školi i svi ostli kojih se ovaj problem tiče i koji mogu da doprinesu njegovom rešavanju. Prva faza projekta bi trajala 6-12 meseci i bila bi realizovana na teritoriji gradske opštine Medijana, druge po veličini opštine u celoj Srbiji. Uporedo ćemo raditi i na prikupljanju podataka za izradu edukativnog priručnik za prevenciju vršnjačkog nasilja, namenjenog deci, roditeljima i školama, koji će sadržati niz predloženih aktivnosti, koje se u školama širom sveta već duže vreme uspešno primenjuju.
Doprinos projekta široj zajednici
Projektom skrenućemo pažnju na značajan socijalni problem koji je neopravdano zapostavljen, i čijim se posledicama ne pridaje dovoljno veliki značaj. Skoro svako je tokom detinjstva posredno ili neposredno iskusio neki vid nasilja - bilo kao žrtva, vršioc ili samo puki svedok nasilja nad drugim. Mnogobrojna istraživanja nasilja u školi pokazuju da je ono veoma rasprostranjeno (naročito u osnovnim školama), bez obzira na pol i uzrast. Svedoci smo da se u današnje vreme naše društvo sve češće suočava sa vršnjačkim nasiljem i sa kobnijim posledicama nego ranije. Za decu je karakteristično da „uče po modelu“, pa se često agresivno ponašaju imitirajući ono što vide u svom okruženju. Upravo zbog toga, želimo da ih od malih nogu učimo kako da upravljaju svojim osećanjima i nagonima, i usadimo im poželjne obrasce ponašanja govoreći o agresivnosti na zanimljiv i nesvakidašnji način, time što ćemo kao sredstvo koristiti Teatar potlačenih.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Jedan ovako kompleksan problem može uspešno biti rešen jedino zajedničkom akcijom dece, porodice i škole. Do sada je na nivou države sprovedeno više projekata sa temom vršnjačkog nasilja, ali ono što naš projekat čini jedinstvenim je činjenica da za razliku od ostalih akcenat ne stavljamo samo na jednu stranu ove vrste nasilja, već nastojimo da ga sagledamo sa svih aspekata i predložimo aktivnosti i mere kako bi ono moglo na vreme da se uoči i preventira. U odnosu na druge programe, ovaj čini da se deca, članovi njihovih porodica i škole aktivno uključe u prevenciju vršnjačkog nasilja i podstiče ih i daje im smernice da u svojim sredinama samostalno, bez većih izdataka, sprovode projekat. Takođe, u našoj zajednici do sada niko nije koristio Teatar potlačenih kao sredstvo borbe protiv nasilja i metod kojim će se edukovati i deca i nastavnici i roditelji.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Dugoročni cilj nam je da ohrabrimo svu decu da slobodno istupe protiv vršnjačkog nasilja. Nasilje nema opravdanje, i nijedna žrtva nije dužna da ga trpi i sebe označava kao krivca tuđeg agresivnog ponašanja. Motivisaćemo zajednicu da se uhvati u koštac sa ovim problemom i poveća napore kako bi dobili društvo koje će odlučno stati na stranu žrtve i pružiti joj adekvatnu zaštitu.
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj projekta je smanjenje nasilja među decom i inspirisanje mladih da postanu aktivni članovi zajednice i učestvuju u pozitivnim promenama. U Strategiji za brigu o mladima grada Niša od 2015-2020. je istaknuto da se sve veći broj mladih oseća nedovoljno bezbedno, ali i da mnogi nisu zainteresovani da učestvuju u promenama društvene zajednice. Nadamo se da će im Teatar potlačenih, kao zanimljiv metod, pomoći da sagledaju problem iz drugačijeg ugla, a mogućnost da ispolje svoje kreativne sposobnosti motivisati da se aktivnije uključe. Priručnik koji ćemo uporedo razvijati će podstaći škole i roditelje da zajedno sa decom sami sprovode ili se uključe u preventivne akcije za suzbijanje vršnjačkog nasilja.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
1. Medijska promocija tokom celog trajanja projekta (socijalne mreže, radio, televizija, štampani medijUspostavljanje saradnje sa predstavnicima škola na teritoriji opštine Medijana Sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave, grada i opštine Medijana Uspostavljanje kontakata sa lokalnim organizacijama koje se bave ovom temom, i amaterskom grupom mladih glumaca Konkurs za volontere – odabir, edukacija i angažovanje na teatru Radionice Teatra potlačenih – priprema predstava zasnovanih na istinitim pričama i iskustvima žrtava vršnjačkog nasilja, i sporovedjenje u osnovnim i srednjim školama Istraživanje o značaju i doprinosu ovog modela u praksi (sumiranje izveštaja, evaluacionih anketa i saveta za dalji rad) Evaluacija i diseminacija Izveštaj o projektu


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija